Chủng Loại khăn

Bảng Danh Sách các loại khăn

                   Khăn Mặt -Khăn Thể Thao    
Tên Khăn Trọng lượng(g/chiếc)               Kích cỡ (cm) 
KTT01 Thể Thao 563                     47g       30x37 cm
KTT02 Thể Thao 600                     50g       30x45 cm
KTT03 Thể Thao 630                     53g       34x56 cm
KTT04 Thể thao 660 (Viền 2 đầu)                     55 g       30x50 cm
KTT05 Thể thao 720                     60 g       30x50 cm
KTT06 Thể thao 960                     80 g       34x75 cm
KTT07 Khăn Ô vuông 2 bo sợi cọc                     60 g       30x50 cm

 

     Khăn tắm      
Tên khăn Trọng lượng(g/chiếc)   Kích cỡ (cm) 
KT01 Khăn TT kiếm dí 2 đầu                 120 g 34x80 cm
KT02 Khăn tắm 200g 200 g   60x110 cm
KT03 Khăn tắm 250g 250 g    70x120 cm
KT04 Khăn tắm 260g (sợi OE) 260 g   68x110 cm
KT05 Khăn tắm 300g 300 g 60x120 cm
KT06 Khăn tắm 320g 320 g 60x120 cm
KT07 Khăn tắm 350g 350 g 60x120 cm
KT08 Khăn tắm 380g 380 g 60x120 cm
KT09 Khăn tắm dí 2 đầu 420g 420 g 70x140 cm
KT010 Khăn tắm dí 2 đầu 480g 480 g 70x140 cm

 

  Khăn Tay-khăn lau    
Tên khăn Trọng lượng(g/chiếc)  Kích cỡ (cm) 
KL1 Khăn 4 Ô 300 25 g 28x28 cm
KL2 Khăn 8 Ô 263 22 g 28x28 cm
KL3 Khăn Lỳ 320 27 g 28x28 cm
KL4 Khăn Lá 32 g 29x29 cm
KL5 Khăn Lỳ 375 K 32 g 30x30 cm
KL6 Khăn Lỳ 420 35 g 33x33 cm
KL7 Trà đỏ 420 35 g 33x33 cm
KL8 TT900 75 g 34x75 cm